Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Admodum Zorg is een jonge organisatie met een frisse, kritische blik op de huidige hulpverlening. Met veel veranderingen binnen de wet- en regelgeving vallen cliënten vaak tussen wal en schip. Geheel op eigen wijze en vaak op een creatieve en onorthodoxe manier geeft Admodum Zorg zijn hulpverlening vorm. Admodum Zorg vindt het wiel niet opnieuw uit, maar voegt graag iets toe. We hebben veel expertise met betrekking tot interculturele vraagstukken in het sociaal domein.

Admodum Zorg biedt beschermde woonplekken aan jongeren vanaf 16 jaar. Zowel op onze locatie in het centrum van Nijmegen, als op onze locatie aan de Groenestraat in Nijmegen wordt er 24-uurs begeleiding geboden aan in totaal 27 bewoners. Alle bewoners hebben beschikking over een zelfstandige studio. De locatie aan de Groenestraat wordt De Hooge Boom genoemd en bevindt zich in een voormalig pastorie.

De bewoners hebben ieder op hun eigen manier begeleiding nodig bij het zelfstandig wonen. Door middel van intensieve 24-uurs begeleiding werken de bewoners aan de door hun zelf opgestelde doelen en leren ze basisvaardigheden om hun zelfredzaamheid te vergroten. Wij geloven in de eigen kracht van bewoners en bekijken samen wat goed gaat, wat (nog) niet lukt en welke stappen er gezet kunnen worden om hun doelen te bereiken. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld, gedachten en wensen lopen we een tijdje mee in de ontwikkeling van onze bewoners.

Werkwijze:
Admodum Zorg werkt graag vanuit de presentiebenadering, dit is onze basishouding naar de bewoners toe. Hierbij zoeken wij altijd naar de aansluiting die ons verbindt en naar de afstemming voor wat iemand nodig heeft. Wij geloven dan ook in het credo: “Pas als je met iemand bent, dan kun je er voor diegene zijn”. Bewoners het gevoel geven dat zij ertoe doen en erbij horen is ons beoogde doel.


Maatschappelijk betrokken:
Admodum Zorg is graag maatschappelijk betrokken en staat altijd open voor verbetering, samenwerking en innovatie in de breedste zin van het woord. Heb je een vraag, een initiatief of wil je graag samenwerken? En denk je dat Admodum Zorg een rol van betekenis kan spelen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen graag en dragen ons steentje bij.

Missie & Visie

Missie
De missie en visie van de organisatie zijn gedestilleerd uit de kernwaarden die wij als organisatie belangrijk vinden en nastreven. De kernwaarden die van belang zijn voor Admodum Zorg zijn: vindingrijk, professioneel en menselijk contact. Deze kernwaarden dragen wij uit naar zowel medewerkers, cliënten alsook samenwerkingspartners en opdrachtgevers.
• Vindingrijk: vernieuwend, creatief, verrassend en verfrissend.
• Professioneel: continuïteit, stabiel, betrouwbaar en bestendig.
• Menselijk: aandacht, betrokkenheid, interesse en belangstellend.

Bij Admodum Zorg bieden wij adequate begeleiding en verantwoorde zorg door integraal, vindingrijk, professioneel en menselijk te werk te gaan. Onder verantwoorde zorg verstaan wij: - Zorg die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. - Zorg die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, zonder onderscheid naar ras, geloof of levensovertuiging.
- Tevens staan wij voor het ervaren van succes door middel van taakgerichte hulpverlening. Hierbij gaan wij uit van behoefte en zelfwaardering van de cliënt. Vanuit deze basis willen we meer gevoel van eigenaarschap voor het eigen leven opbouwen.

Kenmerkend voor de cliënten is dat ze in de loop van hun proces veel duurzame banden hebben verbroken en niet meer in staat zijn om genoeg beroep op anderen te doen. In de begeleiding leggen wij tevens de focus op het opbouwen en verbeteren van het sociale netwerk. Het is gericht op het vergroten van de draagkracht, waardoor het als vangnet kan fungeren.

Cultuursensitiviteit staat hoog in het vaandel bij Admodum Zorg. Naast dat dit deel uitmaakt van onze manier van maatwerk, realiseren wij op deze manier laagdrempeligheid binnen onze hulpverlening door niet te oordelen, maar te vragen en door niet in te vullen maar aan te vullen.

Visie
Admodum Zorg staat voor duurzaamheid in de zorg: ‘Zo kort als het kan, zo lang als het nodig is.’ We beogen een thuisgevoel te creëren, binnen het wonen, waarbij persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan. Met het gevoel van samenhorigheid zullen gevoelens als eenzaamheid en gebrek aan zingeving langzaam minder worden, wat uiteindelijk leidt tot meer balans en kwaliteit in het leven van de cliënt.

Doelgroep

Admodum Zorg is er voor cliënten met verstandelijke, psychische en/of sociale problematiek die baat hebben bij begeleiding om weer actief deel uit te gaan maken van de samenleving. Hierbij staat het vergroten van zelfstandigheid/zelfontplooiing centraal door stapsgewijs de eigen regie te vergroten binnen een beschermd woonvoorziening. Passende dagbesteding, in welke vorm ook, is noodzakelijk.

Om de best mogelijke begeleiding te bieden, hebben wij een aantal criteria beschreven waarin staat welke cliënten wij wel en niet kunnen begeleiden binnen onze organisatie. Deze staan beschreven in onze in- en exclusiecriteria.

Klachten?

Daar waar mensen werken worden weleens fouten gemaakt of ontstaan er meningsverschillen. Wij doen er alles aan om onvrede te voorkomen. Mocht onvrede toch leiden tot een klacht? Maak het bespreekbaar met ons. Ons uitgangspunt is om samen een oplossing te vinden door een open en eerlijk gesprek te voeren. Mocht het bespreken van je onvrede of klacht niet leiden tot het gewenste resultaat en wil je graag je klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie? Dat kan ook!

Admodum Zorg is aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling genaamd Klachtenportaal Zorg. Op de website www.klachtenportaalzorg.nl vind je het klachtenformulier. Hier kun je jouw klacht kwijt onder vermelding van ‘Admodum Zorg’ en het lidmaatschapnummer ‘5663’. Klachtenportaal Zorg streeft ernaar om alle klachten zo snel mogelijk af te handelen.

Hierbij de route:
- Bespreek de onvrede of klacht eerst met ons.
- Komen wij er samen niet uit? Dan kunnen we contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via het telefoonnummer 0228-322205 of per e-mail op info@klachtenportaalzorg.nl.
- Of we kunnen het klachtenformulier op de website www.klachtenportaalzorg.nl invullen.

Klik op de linkjes voor de volledige klachtenprocedure en het klachtenjaarverslag 2022.

Vertrouwenspersoon nodig?
Elk kind, elke jongere en elke volwassene die te maken krijgt met jeugdhulp kan hulp van het AKJ vragen. De ondersteuning van het AKJ blijft vertrouwelijk en is gratis. Het AKJ is te bereiken via het telefoonnummer 088-5551000 of via de chat op de website www.akj.nl. Als je een klacht hebt kun je het klachtenformulier op de website van het AKJ invullen.Klachten

Agressie Regulatie Training

Agressie Regulatie Training (ART) is bedoeld voor mensen die kampen met agressieproblematiek, waarbij zij leren hoe om te gaan met deze emotie. Zij leren deze eerst te herkennen bij zichzelf en dan te reguleren. Last hebben van reactieve en proactieve agressie staat nooit op zichzelf en komt altijd ergens vandaan. Door middel van sport en het creëren van veiligheid worden de sociale vaardigheden op dit gebied onderzocht en versterkt.

Veelal gaat het over frustratie-agressie bij mensen. Een vorm van agressie die naar boven komt in situaties die de persoon niet snapt, waar de persoon controleverlies ervaart of zich onbegrepen voelt. Alle situaties waarbij de persoon zich niet volgens een maatschappelijk geaccepteerde manier kan verwoorden of uiten. Ook bij het ervaren van angst of gevaar kan agressie, zowel verbaal als fysiek, een basale reactie zijn van iemand. Bijvoorbeeld door een situatie die hem/haar herinnert aan iets uit het verleden met een negatieve lading.

Doel van de trainingen
Het doel van de trainingen is leren inzicht te krijgen in het begrip agressie, waarbij ook de functie van agressie inzichtelijk wordt. Wanneer deze inzichten bereikt worden, kan er ook aan de omgang met agressie gewerkt worden. Lichaamssignalen herkennen van en bij agressie is hierbij belangrijk. Wanneer deze bewustwording van lichaamssignalen er is, kan de persoon hier ook beter preventief en reactief mee om gaan. Bijvoorbeeld door te leren na signalen niet op basale wijze te reageren, maar door aangeleerde vaardigheden in te zetten. Zo kunnen zowel de emotie als de manier van reageren bewust gestuurd worden.

Voor ons is het erg belangrijk dat deze trainingen plaatsvinden in een pedagogisch veilig klimaat, waarbij we middels doelgerichte en thematische trainingen toewerken naar een samengesteld doel.

Naast ART geven wij creatieve activiteiten de ruimte. Van zang tot dans en van kunst tot rap. Bespeel je graag een muziekinstrument, hou je van tekenen of ligt jouw passie toch meer bij het schilderen? Wij vinden het belangrijk dat je artistiek kunt zijn op jouw eigen manier en wij denken hierin graag met je mee.

ART

Aanmeldprocedure

Wil je graag bij ons komen wonen of heb je een vraag? Dan helpen we je graag verder. Om door ons geholpen te kunnen worden heb je een indicatie nodig vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg. Wil je meer weten over de aanmeldprocedure, dan kun je bellen naar 06-28064489 of klik hier voor ons contact formulier.

 • Adres

  Locatie Centrum

  Bastionstraat 3, 6511 SR, Nijmegen


  Locatie De Hooge Boom

  Groenestraat 231, 6531 HH, Nijmegen

 • Telefoon

  Locatie Centrum

  024-2068203


  Locatie De Hooge Boom

  06 34 36 36 54

 • E-mail

  ma

Contact formulier

Wij antwoorden binnen 1 werkdag.